Apsaugos priemonės

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-206 „Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo”, Žin., 2005, Nr. 45-1501.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 39-1286 pakeitimas.

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo",  Žin., 2007, Nr.123-5055.

Patvirtinti Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai.

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS                                               

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 56-2756.

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja konkrečių esamų statinių ar patalpų, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojų kolektyvinei apsaugai nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, poreikio nustatymo procedūrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 136 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“,  Žin., 2010, Nr. 116-5928.

Slėptuvės numatomos apsaugoti nuo ekstremaliųjų situacijų ar karo metu atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių tuos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie užtikrina civilinės saugos organizavimą.

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2011, Nr. 18-909.

 Slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo paskirtis – nustatyti specialiosios paskirties statinių  arba specialiai įrengtų patalpų parinkimo ir įrengimo reikalavimus. Šie statiniai ir patalpos skirti gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu, apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių (cheminių, radiacinių pavojų, teroro aktų padarinių, riaušių, neramumų, diversijų, griūčių ir kt.).