Civilinės saugos mokymas

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 69-3443.

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas nustato civilinės saugos mokymo tikslus ir uždavinius, civilinės saugos mokymo organizavimą, planavimą, trukmę, periodiškumą, finansavimą, asmenų, dirbančių valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose ir turinčių išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) nustatytą civilinės saugos mokymo programos kursą, kategorijas ir kvalifikacijos civilinės saugos srityje tobulinimo tvarką.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 90-4803.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinės civilinės saugos mokymo programos  tikslas – mokyti ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojus, kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 107-5537.

Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato civilinės saugos pratybų  tipus, lygius, planavimą, organizavimą ir vertinimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-323 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 138-7091.

Programos tikslas – mokyti savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narius civilinės saugos sistemos organizavimo pagrindų, supažindinti su regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, mokyti organizuoti ir koordinuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus.

Programa skirta savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariams, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1-341 „Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“, Žin., 2010, Nr. 146-7508

Patvirtintos rekomendacijos:

1. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus gaisrui miške ar durpyne;

2. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) metu;

3. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kaitros metu;

4. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis speigo metu;

5. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus uraganui;

6. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus potvyniui;

7. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai;

8. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui;

9. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus oro pavojui;

10. Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis esant biologinei taršai;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-225 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 95-4509.

Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijos skirtos valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 rugsėjo 8 d. nutarimu Nr.1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010,
Nr. 107-5537), privalo rengti civilinės saugos pratybas.