Ekstremaliųjų situacijų valdymas

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1-134  „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 46-2236.

Ekstremaliosioms situacijoms, kurios gali kilti dėl ūkio subjekto ar kitos įstaigos vykdomos veiklos ar neveiklumo ir padaryti žalą žmonėms, turtui, aplinkai, esantiems ūkio subjekto, kitos įstaigos atsakomybės srityje, valdyti sudaromi ūkio subjekto ar kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planai.

Už ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą su savivaldybės administracijos direktoriumi yra atsakingas ūkio subjekto ar kitos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“,   Žin., 2010, Nr. 54-2652.

Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašas nustato gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasitelkimo privalomiems darbams, būtiniems ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, atlikti, šių darbų atlikimo, atliktų darbų apskaitos ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 90-4766.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas  reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimą ir atšaukimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos Parengties) sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 119-6087.

 Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį priemonių sąrašas (toliau – sąrašas) reglamentuoja ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų vykdomas priemones paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) Sistemos parengties lygį.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo parvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 111-5677.

Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas reglamentuoja civilinės saugos būklės patikrinimų ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių administracijose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose formas, periodiškumą, patikrinimus atliekančius subjektus, civilinės saugos būklės kriterijus ir vertinimo tvarką, ataskaitų rengimo ir tvirtinimo tvarką.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr.1-70 „Dėl galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizės ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“,  Žin., 2011, Nr. 24-1200.

Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

PAKEITIMAS. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1-38 „Dėl 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Žin., 2012, Nr. 16-734.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr.1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 108-5134.

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai reglamentuoja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Valstybės operacijų centras) tikslus, uždavinius ir funkcijas, jo sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-775 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-923 redakcija) „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros priemonių, kurios atliekamos cheminio užteršimo atvejais, sąrašo patvirtinimo“,  Žin., 2011, Nr.129 - 6135. 

Įsakymu patvirtintos Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie SAM ir Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai: pasirengimo veiklai cheminio užteršimo atveju priemonės; priemonės, atliekamos gavus informaciją apie cheminio užteršimo atvejį; Priemonės, atliekamos lokalizuojant ir likviduojant cheminio užteršimo atvejį. 

LietuvosRespublikosVyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“Žin., 2012, Nr. 15 - 564.

Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės avarijos atveju (toliau – Planas) valstybės lygiu nustato civilinės saugos priemones organizuojant ir vykdant apsaugomuosius veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir (ar) iki minimumo sumažinti nulemtųjų ir atsitiktinių jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio efektų riziką gyventojams iki radionuklidų išmetimo į aplinką ir apsaugoti gyventojų turtą ir aplinką nuo radioaktyviojo užterštumo dėl branduolinės avarijos branduolinės energetikos objekte (neatsižvelgiant į tai, ar jis yra Lietuvos Respublikoje, ar už jos ribų)ir (ar)radiologinės avarijos (I ir III grėsmių kategorijų branduolinės energetikos objekte) grėsmės, kai prognozuojama, kad tikrai įvyks radioaktyviųjų medžiagų tolimasis išmetimas už branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų, taip pat įvykus radioaktyviųjų medžiagų tolimajam išmetimui, kai kyla valstybės lygio ekstremaliosios situacijos grėsmė ar susidaro valstybės lygio ekstremalioji situacija.