Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų analizė

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ANALIZĖ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“,   Žin., 2011, Nr. 70-3360.

Žin., 2011, Nr. 70-3360 Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti ūkio subjekto ir kitos įstaigos, atitinkančios Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 (Žin., 2010, Nr. 46-2236), atliekamų galimų pavojų nustatymo, ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumo nustatymo tvarką.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Žin., 2011, Nr. 107-5059.

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 ,,Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928) ir išdėstytas ja nauja redakcija.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-870„Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 141-6642.

Įsakymas parengtas pagal aukščiau nurodyto LRV reikalavimą.