Kiti civilinės saugos dokumentai

 

MATERIALINĖ ŽALA

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 90-4765.

 Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašas nustato materialinių išteklių teikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, taip pat gautų, sunaudotų ar sužalotų materialinių išteklių apskaitos ir kompensavimo už jų teikimą procedūras.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1-341 „Dėl Civilinės saugos rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 146-7508.

   Patvirtintos rekomendacijos, kaip elgtis sumažinti ekstremaliųjų įvykių padarinių žalą:

  • kilus gaisrui miške ar durpyne;
  • pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) metu;
  • speigo metu;
  • kilus uraganui;
  • kilus potvyniui;
  • įvykus cheminei avarijai;
  • kilus radiaciniam pavojui;
  • kilus oro pavojui;
  • esant biologinei taršai;
  • gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius.

  

TARPTAUTINIAI REIKALAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 65-3242.

Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašas  reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų atstovavimo Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo valdybose ir komitetuose (toliau – valdybos ir komitetai), dalyvavimo NATO valdybų ir komitetų dokumentų priėmimo ir įgyvendinimo procese, Lietuvos Respublikos pozicijų civilinės saugos klausimais rengimo, derinimo, svarstymo ir pristatymo tvarką.