Pramoninių avarijų prevencija, likvidavimas ir tyrimas

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR PAVOJINGŲ OBJEKTŲ REGISTRAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m rugsėjo 11  d. nutarimas Nr. 873 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo“,  Žin., 2006, Nr. 97-3783.

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų saugą, registro duomenų teikimą ir naudojimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1-276 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo nr. 1-182 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo“ pakeitimo“,  Žin., 2010, Nr. 115-5909.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-182 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 65-2542) pakeitimas.

Pavojingi objektai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 „DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“Žin., 2010, Nr.59-2894.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159) pakeitimas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1-81 „Dėl pavojingo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, Žin., 2010, Nr. 33-1595.

Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinės rekomendacijos  parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras, nustatytas Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159) (toliau – Pramoninių avarijų prevencijos nuostatai), ir pateikti rekomendacijas dėl plano formos, jame pateikiamos informacijos bei duomenų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1-276 „Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymo nr. 1-182 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro anketų patvirtinimo“ pakeitimo“, Žin., 2010, Nr. 115-5909.

PAKEITIMAS.  Atliktas vadovaujantis Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro nuostatais, pavirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1386 (Žin., 2000, Nr. 98-3117; 2006, Nr. 97-3783).

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS OBJEKTAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 69-3442.

Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašas nustato objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais  tvarką.

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 87-4585.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių, skirtų ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba jų susidarymo galimybei sumažinti, o susidarius ekstremaliajai situacijai – jos padariniams sušvelninti (toliau – ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės), nustatymo, planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, Žin., 2011, Nr. 127-6023.

Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programa nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra pavojingasis objektas, administracijos (toliau – tikrintojai) planuojamų tikrinti pavojingųjų objektų sąrašų sudarymo kriterijus, atliekamų tikrinimų pavojinguosiuose objektuose tvarką ir trukmę, neplaninių tikrinimų atlikimo pagrindus ir tikrinamų pavojingųjų objektų atrankos kriterijus.