Perspėjimas ir informavimas

PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 560 ,,Dėl gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo”,  Žin., 2002, Nr. 43-1626.

Ši tvarka nustato, kokia informacija apie pavojingą objektą turi būti pateikta gyventojams iš anksto ir kaip jie būtų informuojami kilus avarijai šiame objekte.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 „Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 80-4202.

Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų aprašas nustato organizacinius ir techninius reikalavimus perspėjimo sistemai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Žin., 2010, Nr. 80-4204.

Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašas reglamentuoja organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina įspėjamojo garsinio civilinės saugos signalo ir (ar) informacijos perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams visoje šalies teritorijoje ar jos dalyje.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1-279  „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-193 „Dėl gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,  Žin., 2010, Nr. 115-5911.

PAGD prie VRM direktoriaus įsakymo išrašas: 

"...1. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Išankstinių pranešimų ir rekomendacijų gyventojams formos pateiktos Aprašo prieduose (1–6 priedai). Kiekviena savivaldybė, teisės aktų nustatyta tvarka atlikusi galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir vadovaudamasi išankstinių pranešimų ir rekomendacijų gyventojams formomis, parengia išankstinius pranešimus ir rekomendacijas gyventojams dėl ekstremaliųjų situacijų, nenumatytų Aprašo prieduose.“

2. Papildau Aprašą 1–6 priedais."

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d.  nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Žin., 2012, Nr. 21-966.

Aktuali redakcija. Patvirtintas Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas.

 KEITIMASIS INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 1V-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.1V-114  ,,Dėl „Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,  Žin., 2010, Nr.94-4963

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas reglamentuoja informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (toliau – informacija) teikimo ir perdavimo apraše nurodytiems subjektams tvarką.